Про кафедру

Кафедра східної філології сприяє розвитку української вищої лінгвістичної школи, поширює науково-практичні знання, формує сучасний освітній процес у галузі філології; організовує, координує і проводить фундаментальну та прикладну науково-дослідну роботу, відроджує, зберігає і пропагує українські перекладознавчі традиції, здійснює культурно-просвітницьку діяльність; готує підручники, навчальні посібники, курси лекцій та іншу навчальну і навчально-методичну літературу.

У складі кафедри 16 науково-педагогічних працівників, з них: докторів наук, професорів — 5 (О.Р. Валігура, О.Ч. Кшановський, І.П. Бондаренко, В.С. Рибалкін, О.О. Хамрай); канд. наук, професорів — 1 (Кан Ден Сік); канд. наук, доцентів — 6 (В.Д. Урядова, Л.А. Петрова, Ю.І. Петрова, Н.В. Сіленко, В.В. Пілик, Т.Г. Свердлова); канд. наук, викладачів — 2 (С.В. Рибалкін, К.П. Кравець); старших викладачів — 1 (В.Г. Кононенко); викладачів — 1 (Д.О. Мерзлюк).

На постійній основі на кафедрі працюють 12 викладачів (75 %), з них професорів, докторів наук – 2.

Основними пріоритетними напрямами наукової діяльності кафедри є: актуальні проблеми фонетики, лексики, граматики, стилістики східних мов; когнітивні аспекти вивчення східних мов; зіставна типологія східних (арабської, корейської, китайської, перської, турецької, гінді) і української мов; функціональна граматика східних мов. На кафедрі проводяться дослідження за темою «Взаємодія мов і культур у сучасному глобалізованому світі».

У січні 2014 року на кафедрі східної філології відкрито аспірантуру зі спеціальності 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії, що сприяє підвищенню науково-педагогічної кваліфікації викладачів кафедри і факультету загалом.

Усі науково-педагогічні працівники кафедри східної філології підвищують свій науковий і методичний рівень шляхом стажування, навчання на короткострокових курсах підвищення кваліфікації, які організовує Університет, участі в міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Викладачі публікують результати наукових досліджень у спеціалізованих і фахових виданнях, доповідають про них на міжнародних та всеукраїнських конференціях, впроваджують у навчальний процес.

Основними формами впровадження результатів науково-дослідних робіт у навчальний процес є: включення результатів досліджень до змісту лекційних занять; використання нових методів і методик при проведенні практичних занять; підготовка нових навчально-методичних комплексів і циклів комп’ютерного тестування знань студентів.

Результати наукових досліджень також використовуються для створення навчальних програм дисциплін, тестування знань, умінь і навичок студентів.

Навчальні дисципліни викладають доктори і кандидати наук, які читають курси лекцій і ведуть практичні заняття відповідно до своєї професійної компетентності та фахової спеціалізації: у призначенні та виборі лекційних курсів враховується базова освіта професорсько-викладацького складу та тематика захищених дисертацій.

На кафедрі східної філології згідно з планом відбуваються науково-методичні семінари. Викладачі кафедри відвідують лекційні та семінарські заняття своїх колег з подальшим обговоренням їх на засіданнях кафедр, що сприяє виробленню найбільш оптимальних методів і прийомів проведення занять з дисциплін, що викладаються.

На кафедрі східної філології працюють студентські наукові гуртки з наукових проблем, що досліджуються професорсько-викладацьким складом кафедри. За результатами роботи студенти факультету сходознавства беруть участь у науково-практичних конференціях, мають опубліковані тези виступів у матеріалах щорічної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур».

Кафедра східної філології є традиційно співорганізатором ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади  з таких іноземних мов, як китайська (2012, 2013, 2014, 2015), корейська (2012, 2013, 2014, 2015), турецька (2012, 2013, 2014, 2015), арабська (2012) та перська (2012). Переможцями  2015 р. стали 6 студентів факультету сходознавства: китайська – 1 місце, корейська – 1, 3 місця, турецька – 3 місце, перська – 3 місце, арабська – 3 місце.

Кафедра східної філології і в подальшому планує залучати студентів до участі у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, а також студентських науково-практичних конференціях.